Détendre

Let op, de praktijk is nu gevestigd aan de Schoutenhoek 43a onder de nieuwe naam Foot Care Center

Vanaf 4 september 2023 komt een nieuwe collega de praktijk versterken op maandagen en donderdagen

nieuwe cliënten zijn welkom.

Voor specialistische behandelingen kan nog steeds een wachttijd van toepassing zijn. 

Algemene voorwaarden

Détendre Huid & Voet verzorging, E.M. van der Heijden-Smits

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Détendre Huid & Voet verzorging en een cliënt waarop Détendre Huid & Voet verzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Détendre Huid & Voet verzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Hiertoe wordt regelmatig bijscholing gevolgd en de laatste ontwikkelingen en werkmethoden doorgevoerd. Détendre Huid & Voet verzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Hygiëne
Persoonlijke hygiëne is bij Détendre Huid & Voet verzorging erg belangrijk. Daarom wordt bij Détendre Huid & Voet verzorging gewerkt volgens vastgestelde richtlijnen van de “Code van het voetverzorgingbedrijf” Zo worden bijvoorbeeld de (hand)doeken na iedere behandeling gewassen en alle instrumenten worden in de ultrasoon gereinigd en daarna gedesinfecteerd.

Bij aanvang van de behandeling van de voeten van de cliënt, wordt door uw medisch pedicure verwacht dat de voeten gewassen zijn en eventuele nagellak is verwijderd.

Eten, en drinken, en roken is niet toegestaan. Ook zijn huisdieren (honden) niet gewenst, dit alles conform de Code van de Voetverzorger.

4. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Détendre Huid & Voet verzorging melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Détendre Huid & Voet verzorging het No Show tarief van € 25,00 voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Détendre Huid & Voet verzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Détendre Huid & Voet verzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Tarieven
Détendre Huid & Voet verzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Détendre Huid & Voet verzorging vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Voor beautybonnen is de geldigheidstermijn vastgesteld op één jaar na de afgiftedatum.

6. Betaling
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Op verzoek ontvangt de cliënt een factuur.

In bijzondere gevallen, in overleg met Détendre Huid & Voet verzorging kan de rekening per bank worden betaald. In dat geval worden administratiekosten a € 2,50 in rekening gebracht.

Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.

Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden.

7. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Détendre Huid & Voet verzorging vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Détendre Huid & Voet verzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Détendre Huid & Voet verzorging neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Détendre Huid & Voet verzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Détendre Huid & Voet verzorging zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

8. Aansprakelijkheid
Détendre Huid & Voet verzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Détendre Huid & Voet verzorging is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijn-gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Détendre Huid & Voet verzorging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
Détendre Huid & Voet verzorging geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Détendre Huid & Voet verzorging geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
Détendre Huid & Voet verzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Détendre Huid & Voet verzorging meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Détendre Huid & Voet verzorging zodat er een oplossing kan worden gezocht.

Détendre Huid & Voet verzorging moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien Détendre Huid & Voet verzorging en de klager niet tot een oplossing komen kan de klacht bij de geschillencommissie gedeponeerd worden (www.degeschillencommissie.nl).

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Détendre Huid & Voet verzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Détendre Huid & Voet verzorging en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.